• Regulamin konkursu FB

REGULAMIN KONKURSU „Black Friday to nie tylko doskonała okazja na zakupy, to także doskonała okazja na wygranie znakomitego Ultrabooka Dell Latitude E7240!”

§1. Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

 1. „Konkurs” – konkurs „Black Friday to nie tylko doskonała okazja na zakupy, to także doskonała okazja na wygranie znakomitego Ultrabooka Dell Latitude E7240!” prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, będący przyrzeczeniem publicznym w myśl art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459, ze zm., dalej k.c.).
 2. „Organizator” – MSC Michał Sikorski, ul. Leśna 1, 64-100 Leszno. NIP: 7792358180, REGON: 301976024. Strona internetowa: xlap24.pl, adres mail: sklep@xlap24.pl, infolinia: 533-115-375.
 3. „Uczestnik” – osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, biorąca udział w Konkursie.
 4. „Zwycięzca” Konkursu oznacza Uczestnika, który wykonał Pracę Konkursową, zgodnie z § 3 Regulaminu, za które Komisja Konkursowa przyznała Nagrodę.
 5. „Regulamin” oznacza niniejszy Regulamin Konkursu wiążący dla Organizatora, Uczestników Konkursu, określający zasady i warunki Konkursu.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem profilu Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/xlap24/
 2. Konkurs trwa od 20.11.2019 roku, od godziny 14:00 do 28.11.2019 roku do godziny 23:59 i też w tym okresie należy dokonać zgłoszenia celem udziału w Konkursie, zgodnie z § 3 niniejszego Regulaminu.
 3. Uczestnikiem Konkursu może być tylko i wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia.
 4. Konkurs jest prowadzony wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Konkurs nie stanowi loterii promocyjnej w myśl ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165, ze zm.).
 7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani organizowany przez serwis Facebook. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.
 8. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób, jak też osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§3. Zasady uczestnictwa w konkursie

 1. Konkurs prowadzony jest jednoetapowo w dniach od 20.11.2019 roku, od godziny 14:00 do 28.11.2019 roku do godziny 23:59.
 2. Uczestnik w powyższym okresie – celem wzięcia udziału w Konkursie – może zamieścić w komentarzu pod wskazanym postem – oznaczonym wyraźnie jako post związany z Konkursem na profilu Organizatora w ramach serwisu Facebook, swój utwór związany z tematyką i zadaniem Konkursu (dalej Praca Konkursowa). Tematem Pracy Konkursowej jest: Napisać w komentarzu do czego używałbyś wygranego laptopa oraz kreatywnie i ciekawie uargumentować swój wybór.
 3. Pracę Konkursową wskazaną w § 3 ust. 2 Regulaminu można wykonać za pomocą zamieszczenia komentarza pod postem konkursowym. Komentarz może mieć formę tekstową, graficzną lub być materiałem wideo.
 4. Każdy Uczestnik może zamieścić wyłącznie 1 komentarz w sposób wskazany w § 3 ust. 2 i 3 Regulaminu.
 5. Uczestnik przystępując do Konkursu, zgłaszając Pracę konkursową oświadcza, że:
  1. jest wyłącznym autorem Pracy Konkursowej;
  2. wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora Pracy Konkursowej do czynności związanych z Konkursem i jego promocją;
  3. praca konkursowa nie narusza praw autorskich i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich;
  4. praca konkursowa nie była wcześniej publikowana.
  5. Praca konkursowa nie narusza praw uprawnionych podmiotów do znaków towarowych.
 6. Praca Konkursowa nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zawierać w swojej treści wulgaryzmów, zwrotów powszechnie uznawanych za obraźliwe lub mogących obrazić uczucia lub przekonania innych osób, bądź naruszać prawa osób trzecich (w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich) praw do znaków towarowych.
 7. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności znaków towarowych, autorskich praw majątkowych związanych z Pracą Konkursową ponosi Uczestnik Konkursu, który dokonał zgłoszenia takiej Pracy Konkursowej.
 8. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania prawa do cudzego wizerunku a w. przypadku zgłoszenia pracy konkursowej z własnym wizerunkiem wyraża zgodę na jego publikację

§4. Nagroda

 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa, w skład której wchodzi 3 przedstawicieli Organizatora. Komisja Konkursowa dokonuje wyboru nagrodzonych Uczestników, zwanych dalej „Zwycięzcami”.
 2. W Konkursie nagrodzone zostanie jedno najciekawsze zgłoszenie złożone w formie wskazanej w § 3 ust. 1 Regulaminu.
 3. Każda praca konkursowa będzie oceniana za oryginalność i kreatywność. Każdy członek komisji będzie oceniał prace indywidualnie przyznając 1-3 punktów. Nagrodę otrzyma 1 praca, która otrzyma łącznie kolejno najwyższą liczbę punktów. W przypadku gdy kilka prac po wyczerpaniu puli nagród otrzyma taką samą liczbę punktów, prace te będą podlegały ponownej ocenie komisji konkursowej na zasadach opisanych powyżej do czasu wyczerpania przyznanej w ramach konkursu puli nagród.
 4. Nagrodą w Konkursie jest laptop Dell Latitude E7240.
 5. Ze Zwycięzcami Konkursu Organizator skontaktuje się za pośrednictwem portalu Facebook również w formie komentarza wobec komentarza Uczestnika zawierającego Pracę Konkursową do 14 dni od zakończenia zbierania zgłoszeń pod postem konkursowym. Uczestnik powinien podjąć kontakt z Organizatorem za pośrednictwem portalu Facebook w formie prywatnej wiadomości, w terminie 7 dni od dnia otrzymania komentarza wskazanego w zdaniu poprzedzającym, na potrzeby przesłania do Organizatora danych koniecznych do przesłania Nagrody. W przypadku, gdy Uczestnik nie podejmie kontaktu we wskazanym terminie, wówczas Organizator wyłoni innego zwycięzcę, stosując odpowiednio niniejszą procedurę.
 6. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora, na jego koszt do Uczestnika w terminie 14 dni od dnia otrzymania jego danych, niezbędnych do przesłania Nagrody, o czym mowa w § 4 ust. 5 Regulaminu.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z błędnego podania przez Zwycięzcę danych koniecznych do przekazania nagrody.
 8. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
 9. Jeżeli przepisy prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego, zależnie od wartości Nagrody, to do tych Nagród dodana zostanie dodatkowo Nagroda Pieniężna stanowiąca równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego od Nagrody, która nie zostanie wydana do rąk Zwycięzcy, lecz zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej, na co Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę.

§5. Wykluczenie z uczestnictwa w konkursie

 1. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania Uczestnikowi nagrody w ramach Konkursu, w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, a także w przypadku powzięcia informacji o działaniach sprzecznych z postanowieniami niniejszego Regulaminu w szczególności w przypadkach określonych w .§ 3 ust 6 i 7 .
 2. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania Uczestnikowi nagrody w ramach Konkursu w przypadku gdy praca konkursowa będzie nosiła cechy plagiatu lub będzie zbliżona do innej opublikowanej pracy (pracy podobnej).
 3. Organizatorowi przysługuje prawo do usuwania komentarzy godzących w prawa i wolności innych osób, działających na szkodę innych osób lub Organizatora, zawierających treści obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi. Komentarz taki nie bierze udziału w Konkursie.

§6. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane przez Uczestników pisemnie, listem poleconym na adres Organizatora, wskazany w § 1 pkt. 2. Regulaminu.
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikowi Konkursu w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby uczestniczącej w Konkursie, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni, od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

§7. Prawa autorskie

 1. Biorąc udział w Konkursie oraz nadsyłając Pracę Konkursową Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Pracy Konkursowej w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880, ze zm.) oraz, że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej.
 2. Organizator działając na podstawie art. 921 § 3 k.c., nabywa pełne autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych Prac Konkursowych, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:
  1. zwielokrotnianie każdą techniką, a w szczególności techniką fotooptyczną, druku, magnetyczną lub cyfrową;
  2. wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera oraz lokalnych sieci komputerowych;
  3. publiczne udostępnianie Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  4. wykorzystanie we wszystkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne filmy reklamowe reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechniane w sieci internetowej, zarejestrowane w charakterze znaku towarowego;
  5. zamieszczanie w Internecie celem prezentacji oraz udostępnienia nieoznaczonemu kręgowi odbiorców.
 3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa powyżej obejmuje także prawa zależne i następuje bez ograniczeń terytorialnych. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie tytułu przeniesienia powyższych praw.
 4. Organizatorowi przysługuje prawo do anonimowego rozpowszechniania nagrodzonych Prac Konkursowych, wprowadzania w nich zmian, w tym dokonywania skrótów, a także do decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu nagrodzonych Prac Konkursowych oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z Pracy Konkursowej. Nadto Organizatorowi przysługuje prawo wykonywania i korzystania z opracowań nagrodzonych Prac Konkursowych.
 5. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatora, w razie zgłoszenia roszczeń lub pociągnięcia Organizatora do odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem przez Organizatora Prac Konkursowych, do których prawa nabył na mocy niniejszego Regulaminu.

§8. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tj. Dz.U. 2018 r., poz. 1000).
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu współ-administrowane są przez: MSC Michał Sikorski, ul. Leśna 1, 64-100 Leszno. NIP: 7792358180, REGON: 301976024. Strona internetowa: www.xlap24.pl, adres mail: sklep@xlap24.pl, infolinia: 533-115-375.
 1. Współadministrowanie odbywa się na mocy regulacji wynikających z art. 26 Ust. 1 RODO.
 2. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych osobowych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@xlap24.pl
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Konkursu, a Zwycięzców również w celu dostarczenia nagrody wraz z przyznanymi prawami, oraz w związku ze sprawozdawczością podatkową i księgową;
 4. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowanie, usunięcie.
 5. Przetwarzane są dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, wizerunek Uczestnika w przypadku nagrań i zdjęć, a w przypadku Zwycięzcy dodatkowo adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie i zawarcia umowy, a także w celu otrzymania nagrody.
 7. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
  1. sprostowania danych,
  2. usunięcia danych,
  3. ograniczenia przetwarzania danych,
  4. wniesienia sprzeciwu,
  5. cofnięcia zgody w dowolnym momencie (cofniecie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem).
 8. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 10. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 11. Dane Uczestników Konkursu będą przechowywane w trakcie trwania umowy pomiędzy Uczestnikiem, a Administratorem oraz do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów dotyczących umowy oraz rozliczeń.
 12. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
  1. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
  2. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
  3. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

§9. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, w szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter informacyjny.
 2. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora pod adresem www: https://xlap24.pl/news/n/290/Regulamin-konkursu-FB
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji na profilu Organizatora w serwisie Facebook. W przypadku zmiany Regulaminu na profilu Organizatora w serwisie Facebook pojawi się stosowny komunikat.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia Konkursu na profilu Organizatora w serwisie Facebook.